Zzp’ers en maatschappen in de zorg hebben wel recht op de btw-vrijstelling medische diensten!

Geplaatst op 23 juli 2014

Recent heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen waarin duidelijk is geworden dat zzp’ers en maatschappen die op grond van een overeenkomst van opdracht gezondheidskundige diensten verrichten geen btw hoeven te voldoen. Staatssecretaris Wiebes is hier helemaal niet blij mee, maar heeft zich neergelegd bij de uitspraken. Hieronder de arresten en gevolgen.

Hoge Raad nr. 13/05580, ECLI:NL:HR:1375
De toepassing van de btw-vrijstelling voor medische diensten stond centraal in deze zaak. Het ging om een anesthesiemedewerker die als zzp’er zelfstandig overeenkomsten van opdracht afsloot met ziekenhuizen en klinieken. De zzp’er was net als Hof Amsterdam van mening dat de werkzaamheden als zelfstandig ondernemer worden verricht en dat de diensten zijn aan te merken als gezondheidsdeskundige verzorging van de mens in de zin van artikel 11 eerste lid, onderdeel g, onder 1 a Wet Omzetbelasting. Volgens de staatssecretaris van Financiën waren de werkzaamheden niets anders dan het ter beschikking stellen van arbeid. Hiervoor werden de volgende argumenten aangeleverd: ‘(1) dat belanghebbende geen medische handelingen voor eigen risico verricht, (2) dat hij niet eindverantwoordelijk is voor zijn werkzaamheden, (3) dat hij is gehouden gevolg te geven aan de aanwijzingen van het ziekenhuis dan wel van de specialist voor wie hij werkt, en (4) dat de ziekenhuizen belanghebbende vrijwaren van aanspraken en claims van derden’. Volgens de Hoge Raad staan deze argumenten niet eraan in de weg om de diensten aan te merken als diensten in de zin van artikel 11,lid 1, aanhef en letter g, onder 1 van de Wet OB. De overeenkomst van de anesthesiemedewerker met het ziekenhuis houdt in dat de werkzaamheden worden uitgeoefend in zijn hoedanigheid van beoefenaar van een beroep waarvoor regels gelden krachtens de Wet BIG. Het cassatieberoep van de staatssecretaris van Financiën faalt hiermee.

Hoge Raad nr. 12/02960, ECLI:NL:HR:2014:1374
In deze zaak kwam de vraag aan de orde of een maatschap van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers vrijgesteld is van de btw voor de werkzaamheden op grond van opdrachtovereenkomst. De Hoge Raad kwam tot de conclusie dat de werkzaamheden zijn vrijgesteld van btw. Volgens het feitelijk oordeel van het Hof blijkt niet dat de maatschap of de maten een arbeidsovereenkomst hebben met respectievelijk het ziekenhuis en de maatschap. Een andere reden voor het Hof om de vrijstelling niet toe te passen was dat de werkzaamheden van de operatieassistenten en anesthesiemedewerkers steeds plaatsvinden in instellingen als ziekenhuizen en poliklinieken. Volgens de Hoge Raad getuigt dit van een onjuiste rechtsopvatting. Noch de tekst van het wetsartikel noch de totstandkomingsgeschiedenis daarvan laat ruimte voor deze opvatting.

Gevolgen arresten
De gevolgen van deze twee arresten beschrijft staatssecretaris Wiebes zelf in zijn kamerbrief van 9 juli 2014 (nr. DGB/2014/3652U) waarin hij de Tweede Kamer informeert over de stand van zaken. Het gevolg van de arresten is een fundamentele wijziging voor de behandeling van zzp’ers en maatschappen die op grond van een overeenkomst van opdracht gezondheidsdeskundige diensten verrichten.

Vanaf wanneer?
Vanaf 13 juni 2014 (de datum van de twee arresten) zijn zzp’ers en maatschappen vrijgesteld van BTW voor alle werkzaamheden die vallen binnen de uitoefening van werkzaamheden als individuele Wet BIG-beroepsbeoefenaar of gezondheidsdeskundige diensten, die naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormen van door ziekenhuizen aan patiënten geboden vrijgestelde medische verzorging.

Voorwaarde
Er mag geen sprake zijn van een uitleenovereenkomst, dienstbetrekking van degenen die het werk verrichten bij het ziekenhuis of van enige andere juridische band tussen de maatschap en/of de maten of werknemers van de maatschap waaruit toch een verhouding van ondergeschiktheid bestaat ten aanzien van arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden tegenover het ziekenhuis/verzorginstelling.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters