Wijzigingen transitievergoeding aangekondigd

Geplaatst op 3 mei 2016

Minister Asscher heeft op 21 april een pakket maatregelen aangekondigd die de knelpunten in de arbeidsmarkt, ontstaan door de Wet werk en zekerheid, (hierna WWZ) moeten oplossen.

De onderstaande aangekondigde maatregelen zullen pas begin 2017 in een wetsvoorstel worden verwerkt en op z’n vroegst vanaf 2018 in werking treden; het betreft:

Compensatie werkgevers voor de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

Na ontslag van een langdurig zieke werknemer is de werkgever (na 2 jaar dienstverband) een transitievergoeding verschuldigd. Deze regeling, die veel werkgevers een doorn in het oog is, blijft in stand, maar werkgevers zullen in de toekomst worden gecompenseerd voor de kosten hiervan. De compensatie wordt bekostigd uit het Algemeen werkloosheidsfonds. Uiteraard staat hier dan wel een verhoging van de premie tegenover. Een beetje een sigaar uit eigen doos dus. Er wordt nog bezien of deze maatregel met terugwerkende kracht kan worden ingevoerd, zodat de problematiek van de slapende dienstverbanden met langdurig zieke werknemers kan worden opgelost.

Transitievergoeding bij vervangende cao regeling

Op dit moment bepaalt de wet dat er geen transitievergoeding hoeft te worden betaald als er bij cao een vervangende gelijkwaardige regeling is getroffen. Daarvan is sprake als de gekapitaliseerde waarde van die voorziening gelijk is aan de transitievergoeding waar de desbetreffende werknemer recht op zou hebben. Deze vergelijking op individueel niveau zal vervallen, zodat door cao-partijen kan worden geregeld wat de inhoud en omvang van de vervangende regeling zal zijn.

Omdat dit een verslechtering kan betekenen voor de individuele werknemer kan een dergelijke cao-afspraak alleen worden gemaakt als daarbij, reeds enkele jaren, binnen de onderneming of bedrijfstak, actieve vakbonden betrokken zijn.

Er loopt nog een onderzoek naar de vraag of het beperkt aantal wettelijke gronden, op basis waarvan de rechter de arbeidsovereenkomst kan ontbinden, toereikend zijn voor de praktijk. De uitkomsten daarvan worden voor 1 juli aanstaande verwacht.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters