Wijziging Leidraad Invordering

Geplaatst op 8 juli 2021

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in de Leidraad Invordering een oplossing geboden voor schrijnende situaties met betrekking tot verschuldigde erfbelasting.

De regeling houdt in dat de ontvanger voor de duur van ten minste vijf jaar uitstel van betaling verleent aan een natuurlijk persoon, als betaling van de verschuldigde erfbelasting binnen de wettelijke termijn voor de betrokkene tot een schrijnende situatie zou leiden. De goedkeurende regeling geldt ook voor andere belastingaanslagen die onderdeel zijn van de boedel van een nalatenschap van een natuurlijk persoon als betaling binnen de wettelijke betalingstermijn bij de erfgenaam tot een schrijnende situatie zou leiden.

Een voorbeeld van een schrijnende situatie is een minderjarige, die door het overlijden van een familielid met een aanslag erfbelasting of inkomstenbelasting wordt geconfronteerd en nagenoeg alleen vermogen erft in de vorm van een vermogensbestanddeel dat een eerste levensbehoefte is, zoals de ouderlijke woning. De minderjarige heeft naast dit vermogensbestanddeel niet of nauwelijks inkomen of ander vermogen om de belastingaanslag(en) te kunnen betalen, terwijl niet te verwachten is dat hier binnen afzienbare termijn verandering in komt. De ontvanger kan in deze situaties uitstel van betaling verlenen voor de duur van ten minste vijf jaar. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan de ontvanger een langere termijn toestaan. De ontvanger zal in beginsel aan het uitstel van betaling de voorwaarde verbinden dat de belastingschuldige voldoende zekerheid stelt.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Geplaatst op 27 juli 2012

De staatssecretaris van Financiën heeft de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd. Er is een regeling opgenomen voor de disculpatie voor de fiscale aansprakelijkheid van inleners van personeel van uitzendondernemingen, als is voldaan aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:- De uitzendonderneming voldoet aan de normen en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid.- De inlener stort 25% van de factuur op de G-rekening van de uitzendonderneming. – De betaling op de G-rekening voldoet aan de voorwaarden voor vrijwarende betalingen.- De inlener vermeldt bij betaling het factuurnummer. – In de administratie van de inlener kunnen de gegevens van de overeenkomst, de manurenadministratie en de betalingen direct worden teruggevonden. – De inlener kan de identiteit van de ingeleende werknemer aantonen. Beursgenoteerde uitzendondernemingen kunnen zekerheid stellen als alternatief voor het storten op de G-rekening in de vorm van een bankgarantie voor de ontvanger of een door de ontvanger goedgekeurd alternatief voor een bankgarantie. Vóór 1 juli 2012 konden inleners vrijwaring krijgen tot het bedrag van de stortingen op de G-rekening. Stortingen op de G-rekening die na 1 juli 2012 worden gedaan en betrekking hebben op de periode vóór 1 juli 2012 vallen onder de oude regeling.
De Leidraad Invordering is verder aangepast als gevolg van arresten van de Hoge Raad uit 2011 over de melding van betalingsonmacht. Het begrip betalingsonmacht houdt in dat een rechtspersoon:- onvoldoende liquide middelen heeft om zijn belastingschulden te voldoen, – tijdelijk te weinig liquide middelen heeft om die te voldoen,- voldoende liquide middelen heeft, maar deze gebruikt om aan andere opeisbare betalingsverplichtingen te voldoen. Liquide middelen zijn kasmiddelen, banktegoeden en direct opneembare kredietruimte. Een melding van betalingsonmacht kan niet worden gedaan voor een naheffingsaanslag die is opgelegd omdat meer belasting is verschuldigd dan volgens de aangifte is of had moeten worden betaald en dat is te wijten aan opzet of grove schuld van de rechtspersoon.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters