Wetsvoorstel aanpassing verlofregelingen

Geplaatst op 19 augustus 2011

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel ingediend om de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur aan te passen.
 
De Wet arbeid en zorg biedt verlofmogelijkheden om de arbeid te onderbreken wanneer andere taken tijdelijk niet kunnen worden gecombineerd met werken. De Wet arbeid en zorg bevat ook een regeling voor verlof en uitkering in verband met zwangerschap en bevalling. De Wet aanpassing arbeidsduur wil werknemers en ambtenaren in staat stellen de omvang van het werk af te stemmen op de privésituatie. Het huidige wetsvoorstel is bedoeld om de in genoemde wetten opgenomen voorzieningen flexibeler te kunnen benutten door het schrappen van procedurele en andere belemmeringen. Het wetsvoorstel bevat een regeling voor aanvullend zwangerschapsverlof bij extreme vroeggeboorte of bij ziekenhuisopname van de pasgeborene.
 
De huidige Wet aanpassing arbeidsduur biedt werknemers de mogelijkheid om de omvang van de arbeidsduur structureel te wijzigen. Werknemers kunnen slechts eenmaal in de twee jaar een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur indienen. De termijn waarna de werknemer een nieuw verzoek kan indienen wordt verkort tot een jaar. Bij onvoorziene omstandigheden kan binnen een jaar een nieuw verzoek worden ingediend. Zwaarwegende bedrijfsbelangen kunnen leiden tot afwijzen van een verzoek. Nieuw is dat de aanpassing van de arbeidsduur een tijdelijk karakter kan hebben.
 
Ouderschapsverlof
Momenteel kan ouderschapsverlof op een aantal manieren worden opgenomen. De werknemer heeft het recht op een ononderbroken verlof van 50% van de arbeidsduur per week. Opname over een kortere of langere ononderbroken periode of het opdelen van het verlof in maximaal zes perioden is ook wettelijk geregeld. Op grond van dit wetsvoorstel kan een werknemer elke gewenste wijze van opname van het ouderschapsverlof aanvragen. De werkgever beoordeelt elk verzoek op eventueel aanwezige zwaarwegende bedrijfsbelangen. De voorwaarde dat de arbeidsverhouding ten minste een jaar moet bestaan voordat ouderschapsverlof kan worden opgenomen vervalt. Een werknemer kan daarom direct na indiensttreding bij een nieuwe werkgever verzoeken om opname van (het resterende deel van) het ouderschapsverlof.
 
Pleegzorg- en adoptieverlof
Het pleegzorg- en adoptieverlof dient om de hechting tussen kind en gezin te ondersteunen. De huidige opnametermijn bedraagt achttien weken en vangt aan twee weken voor de feitelijke opneming van het kind in het gezin. Deze termijn wordt uitgebreid tot zesentwintig weken en vangt aan vier weken voor de feitelijke opneming. De huidige wijze van opname is een aaneengesloten voltijds verlof van vier weken. Het wetsvoorstel biedt de werknemer de mogelijkheid om in overleg met de werkgever het verlof op andere wijze op te nemen.
 
Langdurend zorgverlof
Er komt een verlofrecht voor werknemers die zorgen voor personen die deel uitmaken van hun huishouding, maar die geen ouder, kind of partner zijn. De verlofregeling sluit daarmee beter aan op verschillen in samenlevingsvormen. De huidige regeling gaat uit van verlofopname in een periode van twaalf aaneengesloten weken voor maximaal 50% van de arbeidsduur. De verlofperiode wordt verlengd tot achttien weken. Het wordt ook mogelijk om meer uren verlof per week op te nemen. De werkgever kan het verzoek afwijzen op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen.
 
Kortdurend zorgverlof
Er komt een verlofrecht voor werknemers die zorgen voor personen die deel uitmaken van hun huishouding, maar die geen ouder, kind of partner zijn.
 
Bevallingsverlof
Het bevallingsverlof wordt verlengd voor moeders van wie de kinderen na de bevalling of gedurende het bevallingsverlof in het ziekenhuis worden opgenomen.
De huidige regeling voorziet bij vroeggeboorte in een verlenging van het bevallingsverlof, maar schiet te kort in gevallen van extreme vroeggeboorte. De voorgestelde uitbreiding van het verlof geldt alleen bij ziekenhuisopname om medische redenen bij het kind.
 
Calamiteitenverlof
De Wet arbeid en zorg bevat een regeling voor calamiteitenverlof. Het gaat om onvoorziene situaties waarop de werknemer geen invloed kan uitoefenen en om bijzondere persoonlijke omstandigheden waarin de werknemer in staat moet worden gesteld de arbeid te onderbreken. In beide gevallen geldt als voorwaarde dat de opname van het verlof noodzakelijk is omdat er redelijkerwijs geen alternatieven zijn voor opname van verlof. Aan de omschrijving van de regeling wordt toegevoegd dat deze ook betrekking heeft op onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vragen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters