Werkgever en werknemer

Geplaatst op 21 september 2011

Afschaffing levensloop- en spaarregeling
Het kabinet heeft al eerder aangekondigd dat het de bestaande spaarregelingen voor werknemers wil afschaffen en omvormen tot een zogenaamde vitaliteitsregeling. De levensloop- en spaarregeling gelden voor werknemers en worden afgeschaft met ingang van 1 januari 2012. Er komt een overgangsregeling om de tegoeden van de spaarloonregeling in box 3 vrijgesteld te houden tot het einde van de blokkeringstermijn van vier jaar. De levensloopregeling kan geruisloos worden omgezet in de vitaliteitsregeling. Er geldt een overgangsregeling voor mensen die op 31 december 2011 een positief saldo op hun levenslooprekening hebben. Voor werknemers die op 1 januari 2013 58 jaar of ouder zijn geldt een uitgebreide overgangsregeling. Zij kunnen hun levensloopregeling in stand houden en daar zelfs nog aan toevoegen in de komende jaren. N.B. Volgens het definitieve Pensioenakkoord zal de overgangsregeling gelden voor iedereen die op 31 december 2011 tenminste € 3.000 op zijn levenslooprekening heeft staan.

Vervanging arbeidskorting ouderen en doorwerkbonus door werkbonus
De huidige aanvullende arbeidskorting in de inkomstenbelasting voor oudere werknemers vervalt met ingang van 1 januari 2012. De doorwerkbonus voor oudere werknemers vervalt per 1 januari 2013. Voor 61, 62 en 63 jarigen (op 1 januari 2012) wordt het percentage van de doorwerkbonus voor 2012 verlaagd van respectievelijk 5%, 7% en 10% naar 1,5%, 6% en 8,5%.
Deze regelingen worden per 1 januari 2013 vervangen door de werkbonus. De werkbonus is een aanvulling op de arbeidskorting in de loonbelasting en geldt voor werknemers van 62 jaar en ouder. De werkbonus bedraagt maximaal € 3.000. Het maximum wordt bereikt bij een arbeidsinkomen van 108% van het wettelijk minimumloon.

Aanpassing 30%-regeling
Voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken over een in Nederland schaarse deskundigheid kan op verzoek de 30%-regeling worden toegepast. De extra kosten van verblijf buiten het land van herkomst die belastingvrij kunnen worden vergoed worden volgens deze regeling gesteld op 30% van de totale arbeidsvergoeding. De specifieke deskundigheid moet voortaan tot uiting komen door een salarisniveau van € 50.619 (2011). Voor jonge buitenlanders die in Nederland promoveren of die binnen ene jaar na hun promotie naar Nederland komen geldt een lager salarisniveau van € 26.605. Er geldt een leeftijdsgrens van 30 jaar.
De 30%-regeling geldt voor maximaal 10 jaar. De termijn van 10 jaar wordt verkort met perioden van eerder verblijf in Nederland. Tot nu gaat het om eerder verblijf in Nederland in een periode van 10 jaar voor de aanvang van de 30%-regeling. Deze periode wordt verlengd tot eerder verblijf in Nederland dat is geëindigd binnen 25 jaar voor de aanvang van de 30%-regeling.
Werknemers die in het grensgebied met Nederland wonen worden uitgezonderd van toepassing van de 30%-regeling. Wie binnen 150 km van de Nederlandse grens woont, wordt geacht heen en weer te kunnen reizen naar zijn arbeidsplaats in Nederland en zal geen of weinig extraterritoriale kosten hebben.
Bestaande 30%-beschikkingen worden geëerbiedigd. Wel geldt dat beschikkingen na vijf jaar worden getoetst. Wie dan op basis van de straks geldende regeling niet meer voldoet aan de criteria, verliest voor de resterende termijn het recht op toepassing van de 30%-regeling.
NB Deze regeling wordt opgenomen in een nog uit te brengen wijzigingsbesluit.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters