Veranderende regelgeving per 1 juli 2015

Geplaatst op 1 juli 2015

Op 1 juli 2015 wijzigt een aantal wetten en regelingen. Hier volgt een overzicht.

Werk en Inkomen

* Wie minimaal 2 jaar via tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werkt, heeft vanaf 1 juli 2015 recht op een vaste baan. Tussen de tijdelijke contracten mag maximaal 6 maanden tijd zitten. In de zogeheten ketenbepalingen staat wanneer het tijdelijke contract verandert in een vast contract.
* Wie 2 jaar of langer bij een bedrijf werkt heeft vanaf 1 juli 2015 recht op een vergoeding bij ontslag. Maximale vergoeding is € 75.000, of 1 jaarsalaris als dit hoger is dan € 75.000. Deze transitievergoeding moet de overgang naar ander werk vergemakkelijken. De regeling geldt ook als na 2 jaar het tijdelijke contract niet wordt verlengd.
* Wie langer dan 6 maanden een WW-uitkering ontvangt, is vanaf 1 juli 2015 verplicht om elke baan aan te nemen. Het niveau of salaris van een baan mag geen belemmering meer zijn om een baan te accepteren of daarop te solliciteren.
* Voor wie werkt vanuit de WW geldt vanaf 1 juli 2015 de inkomensverrekening. Van elke verdiende bruto euro mag 30% zelf worden gehouden. Hierdoor loont het om vanuit de WW aan het werk te gaan. Deze aanpassing van de WW geldt niet wanneer er al voor 1 juli een WW-uitkering bestond.
* Per 1 juli 2015 gelden nieuwe ontslagregels. Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet de werkgever regelen via het UWV. Zijn er andere redenen? Dan loopt de route via de kantonrechter.
* Vanaf 1 juli 2015 moeten pensioenverstrekkers pensioendeelnemers beter informeren over hun pensioen. Zodat onder meer makkelijker bepaalt kan worden of het gewenste pensioen ook bereikt wordt. Dit staat in de Wet pensioencommunicatie.
* Een ondernemer die een bedrijf inhuurt om werk voor het bedrijf te doen, is vanaf 1 juli 2015 ook verantwoordelijk voor het uitbetalen van de lonen door de onderaannemer. Deze ketenaansprakelijkheid voor loon moet misstanden bij uitbesteding van werk voorkomen.
* Bij zorg voor een zieke buur, vriend of huisgenoot kan vanaf 1 juli 2015 zorgverlof worden aanvragen. Eerder was zorgverlof alleen mogelijk bij een levensbedreigende ziekte van een kind, partner of ouder.
* Per 1 juli 2015 stijgen het minimumloon en het minimumjeugdloon. De overheid past de bedragen 2 keer per jaar aan aan de gemiddelde cao-lonen. Hoe hoog het minimumloon is, hangt tot de leeftijd van 23 jaar af van de leeftijd.
* Per 1 juli 2015 stijgen uitkeringen zoals de AOW, WW, WIA, WAO en Wajong. Dit komt omdat deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Lees meer over de aanpassingen van de sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen.
* Een werkgever krijgt ussen 1 juli 2015 en 1 januari 2016 premiekorting als hij een jongere werknemer (tussen 18 en 26 jaar) voor minstens 24 uur in dienst neemt. Tot nog toe was 32 uur een van de voorwaarden bij de premiekorting voor jongere werknemers.
* Werknemers bij een buitenlandse vestiging van een Nederlands bedrijf hebben vanaf 1 juli 2015 dezelfde medezeggenschapsrechten als werknemers in Nederland. Daarmee krijgen zij onder meer invloed op de samenstelling van de raad van commissarissen.
* Vanaf 1 juli stort de fiscus toeslagen of belastingteruggaven alleen nog op een rekeningnummer met een eigen naam. Kan de Belastingdienst niet vaststellen of de rekening de juiste naam heeft, dan wordt er geen geld overgemaakt. De maatregel moet fraude met belastingen en toeslagen voorkomen.

Consumenten en ondernemers
* Heeft u een te dure beleggingsverzekering, bijvoorbeeld voor de aankoop van uw huis? Dan moet uw verzekeraar u vanaf 1 juli 2015 verplicht aan een beter alternatief helpen. Verzekeraars riskeren een boete van maximaal € 1 miljoen als ze klanten met beleggingsverzekering niet helpen.
* Hebt u inkomsten, vermogen of een erfenis verzwegen die u wel moest aangeven? Dan betaalt u per 1 juli 2015 over dat bedrag 60% boete wanneer u zich vrijwillig meldt bij de Belastingdienst. Tot die tijd gold het tarief van 30% volgens de zogeheten inkeerregeling. Meldt u zich niet zelf, dan riskeert u een boete van 300%.
* Verlengt u uw huidige rijbewijs of krijgt u een nieuw rijbewijs? Dan hoeft u vanaf 1 juli niet meer naar het gemeentehuis om het rijbewijs op te halen. Gemeenten kunnen uw rijbewijs dan ook per post thuissturen. Is de proef succesvol, dan wordt deze mogelijkheid opgenomen in de regelgeving.
* Vanaf 1 juli 2015 heeft u een rijbewijs nodig voor een tractor of trekker. Alleen met dit trekkerrijbewijs of T-rijbewijs mag u met een tractor de openbare weg op. Dit moet zorgen voor minder verkeersongevallen.
* Ontwikkelt u als ondernemer een zelfrijdende auto of vrachtwagen? Dan kunt u vanaf 1 juli 2015 een ontheffing krijgen van de RDW voor testritten op de openbare weg. De overheid stimuleert de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Ze zijn vaak zuiniger en kunnen de doorstroom en veiligheid van het verkeer verbeteren.
* Gebruikt uw bedrijf drones? Dan moet u vanaf 1 juli 2015 een certificaat hebben voor op afstand bestuurde onbemande vliegtuigjes: het ROC (Remotely piloted aircraft system Operator Certificate). Een ontheffing is dan niet meer nodig. De nieuwe regels vergroten het veilig gebruik van drones.
* Begrafenisondernemers kunnen vanaf 1 juli 2015 digitaal aangifte doen van een overlijden. Dit kan wanneer de begrafenisondernemer beschikt over eHerkenning, een soort DigiD voor bedrijven.
* Fotografen, journalisten en artiesten kunnen vanaf 1 juli 2015 een hogere vergoeding claimen als hun werk een onverwacht groot succes wordt. Dat is een van de veranderingen in het auteurscontractenrecht die de positie van makers moet versterken.

Infrastructuur en milieu
* Met ingang van 1 juli maakt minister Schultz van Haegen het mogelijk dat gemeenten het rijbewijs per post naar inwoners kunnen sturen. Het is nog een experiment. Als de proef succesvol is dan wordt het definitief opgenomen in de regelgeving.
* Na diverse geweldsincidenten in het openbaar vervoer heeft staatssecretaris Mansveld de invoering van het stationsverbod, die gepland stond voor 1 juli 2015, vervroegd. Het verbod is op 1 mei in werking getreden.
* Vanaf 1 juli kunnen er in heel Nederland grootschalige proeven op de openbare weg plaatsvinden met voertuigen met zelfrijdende functies. De nieuwe regels geven de RDW de bevoegdheid om hiervoor ontheffing te verlenen.
* De regels voor het commercieel gebruik van drones worden eenvoudiger en toegankelijker. Commerciële bestuurders van een drone kunnen per 1 juli een brevet en vergunning krijgen na het afleggen van een succesvol theorie- en praktijkexamen. Hiermee kunnen ze structureel vliegen met drones en hoeven ze niet langer een ontheffing voor een vlucht aan te vragen.
* Per 1 juli wordt het T-rijbewijs voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid ingevoerd. Voertuigen als tractors mogen straks de openbare weg op als de bestuurder in het bezit is van het nieuwe T-rijbewijs.

Onderzoek en onderwijs

* Studenten in het hoger onderwijs kunnen vanaf 1 september 2015 een studievoorschot aanvragen. De basisbeurs verdwijnt dan. Het studievoorschot is een lening tegen gunstige voorwaarden bij de overheid.
* Vanaf 1 juli 2015 moeten altijd 2 pedagogisch medewerkers aanwezig zijn bij elke groep in een peuterspeelzaal. Dit ‘vierogenprincipe’ moet kinderen beter beschermen tegen seksueel of ander geweld. Het geldt al voor kinderdagverblijven. Lees verder over veiligheid kinderopvang verbeteren.
* Vanaf 1 juli 2015 zijn deelnemers aan medisch-wetenschappelijk onderzoek beter beschermd. De dekking voor de verplichte verzekering voor proefpersonen wordt uitgebreid. Ook kan een proefpersoon tot 4 jaar na deelname aan het onderzoek een schadevergoeding indienen.

Rechtspraak en democratie
* Vanaf 1 juli 2015 verhoogt de overheid de straffen voor computercriminaliteit (cybercrime). Zo kunnen criminelen die computergegevens vernielen een gevangenisstraf krijgen van maximaal 2 jaar. Dat was 1 jaar. Lees meer over cybercrime bestrijden.
* Niemand mag in Nederland worden ontslagen of geweerd vanwege zijn seksuele geaardheid, ras, geslacht of burgerlijke staat. Per 1 juli 2015 verdwijnt daarom de zogeheten enkele-feitconstructie uit de wet. Deze bepaling liet ruimte voor rechtsongelijkheid en discriminatie, bijvoorbeeld van homo’s.
* Per 1 juli 2015 plaatst de overheid oproepen aan burgers zonder bekende woonplaats of verblijfplaats op de website van de Staatscourant. Het gaat bijvoorbeeld om oproepen aan personen die gedagvaard worden. De digitale oproepen zijn beter vindbaar en kosten minder.
* Vanaf 1 juli 2015 kan een raadgevend referendum aangevraagd worden. De volksraadpleging gaat door als u 300.000 handtekeningen heeft verzameld. De uitslag geldt als een advies. De overheid is niet verplicht de uitkomst op te volgen.

Bouwen en wonen
* Per 1 juli 2015 daalt de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) naar € 245.000. Dit is het maximumbedrag dat met de hypotheekgarantie geleend kan worden voor aankoop van een huis. Sinds 2009 was de NHG-grens als crisismaatregel tijdelijk hoger om de woningmarkt te stimuleren.
* De huur van een sociale huurwoning mag per 1 juli 2015 met maximaal 2,5% omhoog. Voor wie meer verdient dan € 34.229 mag de huur extra omhoog. De extra huurverhoging voor hogere inkomens en middeninkomens moet de doorstroom op de woningmarkt bevorderen.
* Vanaf 1 juli 2015 moeten woningcorporaties burgers de meest betaalbare huurwoning bieden. Op die manier wil de overheid dat huurwoningen betaalbaar blijven voor ontvangers van huurtoeslag. Corporaties die niet voldoen aan de nieuwe eisen, riskeren een boete.
* Huurders van een huis bij een woningcorporatie krijgen vanaf 1 juli 2015 meer inspraak in het beleid van de corporatie. Zo krijgen huurdersorganisaties het recht om commissarissen voor te dragen voor de raad van toezicht.
* Vanaf 1 juli 2015 moet er weer 21% BTW worden betaald over het arbeidsloon bij verbouwingen. Als crisismaatregel gold sinds 2013 een tijdelijk lager tarief van 6%. Het lage tarief van 6% geldt na 1 juli 2015 wel nog voor het schilderen, stukadoren of isoleren van woningen van 2 jaar of ouder.
* Per 1 juli 2015 krijgen mensen die zelf een huis bouwen meer vrijheid bij het ontwerp. Bijvoorbeeld bij het bepalen van de hoogte van het plafond of de omvang van de badkamer.
* De hoofdingang van nieuwe publieke gebouwen moet vanaf 1 juli 2015 altijd toegankelijk zijn voor rolstoellen. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetbalstadions, bioscopen en theaters. Ook moet 80% van de binnenruimte rolstoeltoegankelijk zijn. Voor winkels is dat 60%.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters