Toelichting voorgenomen maatregelen ANBI’s

Geplaatst op 5 juni 2013

Aanpassing regelgeving ANBI’sIn een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën zijn plannen voor aanpassing van de fiscale regelgeving voor ANBI’s en de formaliteiten voor periodieke schenkingen uiteengezet. Als bijlage bij de brief heeft de staatssecretaris een concept voor een gewijzigde Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen bijgevoegd. Na de inwerkingtreding van de gewijzigde uitvoeringsregeling zal de Belastingdienst alle ANBI’s attenderen op de nieuwe verplichtingen. De voorwaarden om de ANBI-status te krijgen of te houden worden per 1 januari 2014 uitgebreid. Instellingen moeten dan hun naam, het door de KvK toegekende nummer, contactgegevens, doelstelling en beleidsplan, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en een financiële verantwoording bekendmaken. Dit moet op het internet geplaatst worden. Kerkgenootschappen moeten via een ingroeiregeling gaan voldoen aan de verplichting tot publicatie van hun gegevens.
Periodieke giftenPeriodieke giften aan ANBI’s en aan verenigingen met minimaal 25 leden zijn aftrekbaar als zij in een notariële akte zijn vastgelegd en een looptijd hebben van tenminste vijf jaar. Per 1 januari 2014 vervalt het vereiste van een notariële akte als voorwaarde voor de aftrekbaarheid. De Belastingdienst zal een model van een schenkingsovereenkomst publiceren op haar website. De gever en de instelling moeten een afschrift van de overeenkomst bewaren en op verzoek ter inzage verstrekken aan de Belastingdienst.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters