Schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

Geplaatst op 18 november 2014

Het ‘Besluit goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw’ staat in de Staatscourant van vrijdag 14 november 2014.

Voor deze goedkeuring gelden de volgende vier voorwaarden:

  1. De woning in aanbouw is voor de begiftigde op 31 december 2014 een eigen woning in aanbouw als bedoeld in artikel 3.111, derde lid, van de Wet IB 2001.
  2. De eigendom van de bouwgrond, of in een voorkomend geval het recht van erfpacht, het recht van opstal of het appartementsrecht, is uiterlijk 31 december 2014 bij notariële akte geleverd aan de begiftigde.
  3. In 2014 is ten minste 10% van het geschonken bedrag besteed aan de verwerving van het onder voorwaarde 2 bedoelde (eigendoms)recht of vervallen termijnen met betrekking tot de woning in aanbouw.
  4. Het op 31 december 2014 nog niet bestede bedrag van de schenking in 2015 wordt besteed aan de eerstvolgende bouwtermijn(en) die (alle) in 2015 vervallen.

Als wordt voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden, wordt het deel van het geschonken bedrag dat in 2015 wordt besteed voor de heffing van de schenkbelasting aangemerkt als een op grond van artikel 33a van de Successiewet 1956 vrijgestelde schenking. De overige voorwaarden van artikel 33a van de Successiewet 1956 en artikel 5 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, zoals die luiden in 2014, zijn van toepassing.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters