Rechtsvermoeden werkgeverschap

Geplaatst op 30 september 2011

Werkgevers zijn verplicht om aan werknemers tenminste het minimumloon en de minimumvakantiebijslag te betalen. Het niet nakomen van deze verplichting is een overtreding waarvoor een boete kan worden opgelegd. Daarnaast kan aan de werkgever een dwangsom worden opgelegd om af te dwingen dat de werkgever alsnog aan zijn verplichtingen jegens de werknemer voldoet.
 
Het komt regelmatig voor dat door het ontbreken van administratieve gegevens niet kan worden vastgesteld of de Wet minimumloon wordt nageleefd. Daarom wordt ook als overtreding aangemerkt het door de werkgever niet of onvoldoende kunnen overleggen van bescheiden waaruit de aard van de arbeidsverhouding, het door hem betaalde loon en/of het aantal gewerkte uren blijkt van een in zijn onderneming werkzame persoon. Uitgangspunt is het bestaan van een dienstbetrekking wanneer iemand wordt aangetroffen die arbeid verricht ten behoeve van de onderneming. Dit rechtsvermoeden is in het artikel zelf echter niet duidelijk verwoord. De tekst van de wet wordt daarom gewijzigd.
 
Daarnaast wordt voor de toepassing van deze wet ook als werkgever aangemerkt degene in of ten behoeve van wiens onderneming iemand arbeid (heeft) verricht. Tegenbewijs is mogelijk. Als er sprake is van bonafide praktijken zal dit tegenbewijs door de werkgever geleverd kunnen worden.
Niet alleen de werkgever, maar ook de vermoedelijke werkgever moet de in de wet omschreven gegevens verstrekken.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters