Onzakelijke winstverdeling vof

Geplaatst op 15 juli 2011

De vennoten van een vennootschap onder firma kunnen de onderlinge verdeling van de winst zelf bepalen. Daarbij mogen zij normale zakelijke verhoudingen niet uit het oog verliezen. Om recht te doen aan verschillen in inbreng van kapitaal en arbeid door de vennoten bestaat de winstverdeling vaak uit een vergoeding van rente over het kapitaal en een vergoeding voor de verrichte arbeid. De dan nog resterende winst wordt onder de vennoten verdeeld in een bepaalde verhouding.
 
Twee echtgenoten dreven met ingang van 2006 een schoonheidssalon in de vorm van een vennootschap onder firma. De feitelijke werkzaamheden werden door de vrouw verricht. In de jaren voor 2006 dreef zij de schoonheidssalon als eenmanszaak. Volgens de firma-akte was de winstverdeling tussen de vennoten als volgt. Na aftrek van de rentevergoeding over het kapitaal, werd een arbeidsvergoeding van € 15.000 toegekend aan de vrouw. De dan nog resterende winst werd verdeeld in de verhouding 75% voor de vrouw en 25% voor de man. Een eventueel verlies kende een andere verhouding, namelijk 10% voor de vrouw en 90% voor de man. Deze winstverdeling was onzakelijk. Het resultaat van de vof bedroeg in 2006 namelijk € 2.611. De resultaten van de eenmanszaak over de jaren 2002 tot en met 2005 bedroegen € 5.098, € 3.634,
€ 5.865 en € 6.408. Een arbeidsbeloning van € 15.000 zou in deze jaren steeds tot een verlies hebben geleid, dat indien er toen een vof had bestaan voor 90% zou zijn toegekomen aan de man.
 
Het uitgangspunt dat de echtgenote extra beloond moest worden voor haar aandeel in de onderneming vond de rechtbank gezien de taakverdeling niet onzakelijk. De rechtbank vond echter niet aannemelijk dat een onafhankelijke derde er mee akkoord zou gaan dat die extra beloning ten laste van hem zou komen wanneer de winst ontoereikend zou zijn. De rechtbank vond ook niet aannemelijk dat een derde zou accepteren dat hij een groter aandeel zou hebben in een verlies dan in een winst van de vof. In hoger beroep sloot Hof Den Bosch zich hierbij aan.
Omdat de rechtbank de winstverdeling onzakelijk vond en zich niet kon vinden in de door de inspecteur voorgestelde winstverdeling, stelde de rechtbank de winstverdeling als volgt vast. Aan de vrouw werd de overeengekomen arbeidsvergoeding van € 15.000 toegekend voor zover de winst van de vof dat toeliet. De dan nog resterende winst werd verdeeld in de verhouding 75% voor de vrouw en 25% voor de man. Die verdeling gold ook voor verliezen van de vof. Voor 2006 betekende dit dat de gehele winst van de vof als arbeidsbeloning aan de vrouw werd toebedeeld en dat de winst van de man nihil bedroeg.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters