Maatregelen Lenteakkoord particulieren

Geplaatst op 31 mei 2012

Nadat eerder de hoofdlijnen waren gepubliceerd zijn nu de details van het zogenoemde Lenteakkoord bekend geworden. Voor particulieren bevat het Lenteakkoord de volgende maatregelen.
 
Pensioenen
In het in 2011 tot stand gekomen Pensioenakkoord is opgenomen dat de AOW-leeftijd zou worden gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. De AOW-leeftijd zou in 2020 naar 66 en in 2025 naar 67 jaar gaan. De verhoging van de AOW-leeftijd wordt versneld doorgevoerd. In 2013, 2014 en 2015 stijgt de AOW-leeftijd steeds met een maand; in 2016, 2017 en 2018 komen er steeds twee maanden bij en in 2019 stijgt de AOW-leeftijd met drie maanden om dan uit te komen op 66 jaar.
 
Gedurende de eerste jaren wordt het mogelijk om vanaf de 65e verjaardag een voorschot op de AOW te krijgen om een eventueel inkomensgat te overbruggen. Daarnaast blijft de partnertoeslag enkele maanden langer doorlopen.
 
Zorgverzekering
Het eigen risico voor de Zorgverzekering gaat van € 235 naar € 350. Voor mensen met een laag inkomen wordt deze verhoging gecompenseerd door een verhoging van de zorgtoeslag. Er komt een eigen bijdrage per ligdag van € 7,50 voor mensen die in een instelling voor medisch specialistische zorg verblijven en een eigen bijdrage in de aanschaf van hoortoestellen.
 
Aftrek zorgkosten
Zaken die niet meer in het basispakket van de Zorgverzekering zijn opgenomen, kunnen niet als specifieke uitgaven in aftrek worden gebracht.
 
Eigen woning
Vanaf 1 januari 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als de lening gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Voor bestaande hypotheken blijft de hypotheekrenteaftrek ongewijzigd. De vrijstelling voor de kapitaalverzekering voor de eigen woning in box 1 blijft gelden voor bestaande hypotheken.
 
De lening mag vanaf 2018 niet hoger zijn dan 100% van de koopsom inclusief de overdrachtsbelasting. Nu is dat nog 106%. De verlaging gebeurt geleidelijk, in jaarlijkse stappen van 1%. Bij wijze van uitzondering blijft de norm van 106% bestaan voor investeringen in duurzame, energiebesparende investeringen. Deze maatregelen worden uitgewerkt in een apart wetsvoorstel bij het Belastingplan 2013.
 
Woningmarkt
De verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen tot 2% was tijdelijk maar wordt definitief. In een beleidsbesluit is toegestaan dat ook vanaf 1 juli 2012 dit tarief kan worden toegepast.
 
Subsidies
Er komt per 1 juli 2012 een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers. De subsidie bedraagt 15% van de aanschafprijs. De subsidie eindigt in 2013.
 
Heffingskortingen in box 3
De eerder aangekondigde afschaffing van de heffingskorting voor groen beleggen gaat niet door. Deze blijft bestaan op het niveau 2012 (0,7%). De heffingskortingen in box 3 voor sociaal ethisch beleggen, cultureel beleggen en durfkapitaal en de daaraan gerelateerde vrijstellingen vervallen per 1 januari 2013.
 
Bevriezen belastingschijven
De belastingschijven en heffingskortingen in de loon- en inkomstenbelasting worden bevroren door de inflatiecorrectie voor het jaar 2013 niet toe te passen.
 
Aanpassing Kinderopvang
De voorgenomen vaste eigen bijdrage van € 15 per maand per huishouden in de kinderopvangtoeslag wordt vervangen door een proportionele verlaging van de percentages in de tabel voor het eerste kind.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters