Gevolgen onregelmatige opzegging

Geplaatst op 6 januari 2012

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is geraakt voor zijn eigen werk, rust op de werkgever gedurende twee jaar de verplichting om het loon door te betalen. Daarnaast moet de werkgever zich inspannen voor de re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces, hetzij bij de werkgever, hetzij elders. Het eindigen van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever houdt niet het einde van de dienstbetrekking in. Ook wanneer een werknemer in het kader van zijn re-integratie bij een andere werkgever werkzaamheden verricht, eindigt daarmee zijn arbeidsovereenkomst bij de eerste werkgever niet. Dat is zelfs niet het geval wanneer hij bij die andere werkgever in dienst treedt. De wet bepaalt op welke wijzen een arbeidsovereenkomst eindigt. Een van deze mogelijkheden is opzegging door de werkgever, nadat hij daarvoor toestemming heeft gekregen van het UWV.
Nadat een arbeidsongeschikte werknemer in het kader van zijn re-integratie bij een andere werkgever in dienst was getreden, verzocht de oorspronkelijke werkgever om toestemming om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Nadat de gevraagde toestemming was verleend, heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen een eerdere dag dan de tussen partijen geldende dag waarop de arbeidsovereenkomst kon eindigen. De werkgever probeerde dit te herstellen door een nieuwe opzegging te doen met inachtneming van de juiste opzegtermijn. De werknemer vorderde schadevergoeding wegens een onregelmatige opzegging. De wet biedt de werknemer bij een onregelmatige opzegging de keuze om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen of de gefixeerde schadevergoeding te vorderen.
De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1995 overwogen dat een eenzijdig terugkomen op een onregelmatige eerste opzegging niet mogelijk is, tenzij sprake is van een onomkeerbare reactie van de werknemer op het ontslag. Hof Den Haag oordeelde in deze procedure dat geen sprake was van een onomkeerbare reactie van de werknemer. De werknemer was al bij de andere werkgever in dienst getreden voordat de oorspronkelijke werkgever om toestemming had verzocht om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het aanvaarden van ander werk was geen reactie op het ontslag. Het hof was van oordeel dat de werkgever door de onregelmatige opzegging in beginsel schadeplichtig was. Niet relevant daarvoor is of de werknemer door de onregelmatige opzegging schade geleden heeft of dat er ten tijde van de opzegging geen aanspraak op loon meer bestond. Alleen de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid zou kunnen verhinderen dat de werknemer recht heeft op een schadeloosstelling.Het hof zag daar geen aanleiding toe in dit geval.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters