Geen verdere terugwerkende kracht verlaging overdrachtsbelasting

Geplaatst op 6 juli 2012

Op 1 juli 2011 is in een persbericht meegedeeld dat de overdrachtsbelasting voor woningen voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 werd verlaagd van 6 naar 2%. In een beleidsbesluit van 1 juli 2011, dat is gepubliceerd in de Staatscourant van 5 juli 2011, heeft de staatssecretaris van Financiën, vooruitlopend op een nog in te dienen wetsvoorstel, goedgekeurd dat het tarief van 2% wordt toegepast voor de verkrijging op of na 15 juni 2011 van een woning. Het wetsvoorstel is met terugwerkende kracht tot en met 15 juni 2011 ingevoerd.
 
Iemand aan wie op 14 juni 2011 een woning was geleverd, voerde in een procedure aan dat de beperking van de terugwerkende kracht tot 15 juni 2011 in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. Bij de levering op 14 juni 2011 was het verlaagde tarief niet van toepassing. De belanghebbende werd minder gunstig behandeld dan belastingplichtigen die op of na 15 juni, maar vóór 1 juli 2011 een woning hebben verkregen. In het licht van de doelstelling van de wetswijziging was zijn situatie gelijk aan die van belastingplichtigen die op of na 15 juni, maar vóór 1 juli 2011 een woning hebben verworven.
De rechtbank deelde de opvatting dat het om gelijke gevallen ging. In al die gevallen was voor de overdracht de tariefwijziging nog niet aangekondigd. De vraag was of er een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat voor het verschil in behandeling. Naar het oordeel van de rechtbank was dat het geval. Al in december 2010 had het kabinet een nota Woonvisie aangekondigd. De verwachting was dat daarvan maatregelen met betrekking tot overdrachtsbelasting deel zouden uitmaken. De minister-president heeft in zijn persconferentie van 17 juni 2011 geen concrete toezegging gedaan over het tijdstip voor verlaging van het tarief van overdrachtsbelasting voor woningen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters