Gedragscode hypotheken

Geplaatst op 25 maart 2011

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld. De gedragscode wordt door de bancaire sector en het Verbond van Verzekeraars onderschreven. De minister van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten zijn van mening dat deze gedragscode een vergelijkbare bescherming biedt aan consumenten als het eerder door de minister gepresenteerde besluit toetskader hypothecaire kredietverlening. Hypothecaire financiering is volgens de gedragscode mogelijk tot 104% van de marktwaarde van de woning, vermeerderd met de bij aankoop van een bestaande woning verschuldigde overdrachtsbelasting. Dat komt neer op maximaal 110% van de aankoopwaarde van de woning. Een nieuw verstrekte lening mag voor maximaal 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij zijn.
 
De gedragscode omschrijft de marktwaarde van een woning als:
1. de koopprijs van de woning zoals deze blijkt uit een schriftelijke koopovereenkomst, een akte van levering of een veilingakte; of
2. de koop- en aannemingssom zoals deze blijkt uit een schriftelijke koop- en/of aannemingsovereenkomst; of
3. de meest recente WOZ-waarde; of
4. een door een deskundige taxateur vastgestelde marktwaarde.
De geldverstrekker bepaalt welke wijze van waardebepaling hij accepteert.
 
De geldverstrekker of de bemiddelaar moet aan de consument een hypotheeklastenberekening verstrekken waarin in ieder geval de volgende zaken zijn vermeld:
1. te betalen rente,
2. te betalen aflossing,
3. de premie voor een eventuele levensverzekering ter aflossing van de lening, en
4. het eigenwoningforfait.
 
De hoogte van het te lenen bedrag in relatie tot het inkomen van de geldlener wordt vastgesteld aan de hand van de door het NIBUD vastgestelde woonlastpercentages. Bij het bepalen van de leencapaciteit mag rekening gehouden worden met toekomstige inkomsten uit vrij beschikbaar vermogen die redelijkerwijs te verwachten zijn. Het rendement op dergelijk vermogen is momenteel vastgesteld op 3%.
Verder mag rekening worden gehouden met een toegezegde inkomstenstijging als deze schriftelijk door de werkgever is vastgelegd en binnen zes maanden wordt geëffectueerd.
Voor een ondernemer geldt als inkomen het rekenkundig gemiddelde van de inkomsten over de laatste drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de hypothecaire lening wordt verstrekt, als de consument ondernemer is en geen vaste en bestendige inkomsten heeft.
De leencapaciteit wordt berekend op basis van de rente die geldt voor een hypothecaire financiering met een rentevastperiode van tien jaar of langer.
Ongeacht de aflossingsvorm of de rentevastperiode wordt bij de bepaling van de leencapaciteit uitgegaan van ten minste de lasten van een 30-jarige annuïteit.
Het maximum dat geldt voor het aflossingsvrije deel van een lening van 50% van de marktwaarde van de woning geldt niet bij het oversluiten van een hypothecaire financiering als de consument in de woning blijft wonen en de nieuwe financiering niet hoger is dan de oude of als er een bedrag aan vermogen aan de geldverstrekker is verpand tot zekerheid of als de lasten van de hypothecaire financiering substantieel lager liggen dan het maximale woonlastpercentage.
 
Het is de bedoeling dat de gedragscode op 1 augustus 2011 in werking treedt.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters