Durfkapitaallening te laat geregistreerd

Geplaatst op 20 januari 2012

Als opvolger voor de zogenaamde Tante Agaathregeling van de Wet IB 1964, kent de Wet IB 2001 een regeling voor beleggingen in durfkapitaal. Onder zekere voorwaarden kunnen verliezen op geldleningen aan beginnende ondernemers in mindering worden gebracht op het inkomen in box 1. Een van de voorwaarden waaraan de lening moet voldoen, is dat de overeenkomst binnen vier weken na totstandkoming moet zijn geregistreerd als bedoeld in de Registratiewet 1970. Wil een verlies op een belegging in durfkapitaal aftrekbaar zijn, dan moet binnen acht jaar na het verstrekken van de geldlening de hoofdsom geheel of gedeeltelijk zijn kwijtgescholden. De regeling geldt alleen voor leningen die voor 1 januari 2011 zijn verstrekt. De inspecteur dient het verlies bij beschikking vast te stellen.
 
Overschrijding van de termijn van vier weken waarbinnen registratie diende plaats te vinden, leidt ertoe dat een verlies op de vordering niet aftrekbaar is. Hof Arnhem kwam tot dat oordeel in een procedure waarin werd vastgesteld dat de leningovereenkomst enkele dagen na het verstrijken van de vierwekentermijn werd aangeboden ter registratie. De inspecteur had wegens de termijnoverschrijding geweigerd een verliesbeschikking vast te stellen. 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters