Drempel middelingsteruggaaf

Geplaatst op 15 juni 2012

Om de nadelige gevolgen van de progressie van het tarief van de Inkomstenbelasting voor mensen met sterk wisselende inkomens te matigen, is de middelingsregeling ingevoerd. Deze regeling houdt in dat de inkomens in box 1 van drie opeenvolgende jaren bij elkaar worden opgeteld en vervolgens gedeeld door drie. Over dit gemiddelde inkomen wordt dan voor ieder jaar van het middelingstijdvak de belasting berekend. Het verschil tussen de som van de oorspronkelijk geheven belasting over de drie jaren van het middelingstijdvak en de som van de herrekende belasting wordt op verzoek van de belastingplichtige teruggegeven. Daarbij wordt een drempel gehanteerd van € 545. Er volgt geen teruggaaf als het verschil niet groter is dan € 545. Is het verschil groter, dan volgt teruggave van het meerdere.Een belastingplichtige meende dat de drempel alleen gold voor de bepaling van een recht op teruggaaf van belasting. Wanneer het verschil tussen geheven belasting en herrekende belasting groter was dan de drempel van € 545, moest volgens hem het gehele bedrag worden teruggegeven.Hof Amsterdam heeft deze opvatting van de hand gewezen. Uit de tekst van de wet volgt deze opvatting namelijk niet en ook de wetsgeschiedenis geeft anders aan dan de belastingplichtige verdedigde. Het drempelbedrag van € 545 was terecht in mindering gebracht op de teruggaaf.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters