Definitief Pensioenakkoord

Geplaatst op 30 september 2011

Op 10 juni 2010 is het zogenaamde Pensioenakkoord tot stand gekomen tussen het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties. Het akkoord bevat een aantal belangrijke afspraken voor de inrichting van het pensioenstelsel. De uitwerking van het Pensioenakkoord is in de vorm van het voorontwerp van de Wet Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Pensioenakkoord met de Tweede Kamer besproken. Na raadpleging van de achterban zijn werknemersorganisaties met enkele aanvullende wensen gekomen, waarover de minister met de voorzitters van de werkgevers- en werknemersorganisaties overleg heeft gevoerd. Dat heeft geleid tot aanpassing van enkele maatregelen om een definitief akkoord te bereiken. De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet welke aanvullende afspraken zijn gemaakt.
 
Risicodeling
De Stichting van de Arbeid zal de gemaakte afspraken over premiestabilisatie verduidelijken. Premiewijziging is geen automatisme binnen de pensioenregeling, maar kan het resultaat zijn van besluitvorming van cao-partijen binnen het arbeidsvoorwaardenoverleg. De ontwikkeling van de pensioenregeling moet een vast onderdeel worden van de agenda van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Duidelijk zal worden aangegeven onder welke omstandigheden cao-partijen met elkaar in gesprek zullen gaan over een tijdelijke premieaanpassing.
 
Vervroegde uittreding
De vakbeweging vindt de mogelijkheid van vervroegd stoppen met werken belangrijk voor mensen die op jonge leeftijd begonnen zijn met werken in een zwaar beroep. Eerder stoppen met werken mag financieel niet aantrekkelijker zijn dan doorwerken. Op dit punt zijn drie aanvullende maatregelen afgesproken.
 
De werkbonus
Vanaf 1 januari 2013 komt er een werkbonus voor oudere werknemers. Deze werkbonus zou gelden voor mensen van 62 jaar en ouder. Dat wordt gewijzigd in werknemers vanaf 61 jaar. De werkbonus wordt verlaagd tot maximaal € 2.350 per jaar. Mensen die doorwerken tot hun 65e ontvangen in totaal vier keer dit bedrag als de leeftijdgrens van de werkbonus niet met de AOW-gerechtigde leeftijd mee stijgt. Dit bedrag komt bovenop het normale inkomen en kan worden gespaard om de periode tot aan het pensioen te overbruggen.
 
Overgangsregeling levensloopregeling
De levensloopregeling wordt per 2012 afgeschaft. Voor iedereen die ouder is dan 58 jaar geldt een overgangsregeling waardoor voor hen de levensloopregeling blijft doorlopen. Deze overgangsregeling is opgenomen in het Belastingplan 2012. Dat verandert volgens de aanvullende afspraken in een overgangsregeling die geldt voor iedereen die op 31 december 2011 ten minste € 3.000 op zijn levenslooprekening heeft staan. Vanaf 2012 wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd.
 
Het vitaliteitssparen
Het kabinet wil in 2013 een nieuwe spaarregeling invoeren. Deze spaarregeling zou aanvankelijk niet voor vroegpensioen kunnen worden gebruikt, maar wordt bestedingsvrij. Deelnemers bepalen zelf waarvoor en wanneer zij spaargeld opnemen.
 
De aanvullende afspraken zijn nog niet verwerkt in het Belastingplan. Dat zal gebeuren door middel van een nota van wijziging op het Belastingplan.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters