Bewijs onzakelijkheid lening niet geleverd

Geplaatst op 6 juli 2012

Wanneer een BV een geldlening verstrekt aan haar aandeelhouder onder zodanige voorwaarden dat de BV daardoor een debiteurenrisico loopt dat een onafhankelijke derde niet zou accepteren, is, behoudens bijzondere omstandigheden, sprake van een onzakelijke lening en komt een eventueel verlies op de geldlening niet in mindering op de winst van de BV.
 
Een BV had een aantal vorderingen op haar moedermaatschappij. Een van deze vorderingen was al in een ver verleden ontstaan. Nadat deze in 1995 voor de helft was afgelost, was de vordering in 1998 rentevrij gemaakt. Bij het vaststellen van de aanslag vennootschapsbelasting 2004 corrigeerde de inspecteur het aangegeven belastbare bedrag met rente over de vordering en met het bedrag van de toegepaste afwaardering van de vordering. In geschil was of afwaardering van de vordering ten laste van de fiscale winst was toegestaan.
 
De rechtbank was van oordeel dat de lening aan de moedermaatschappij onzakelijk was en accepteerde de afwaardering niet. In hoger beroep oordeelde het hof anders. De beoordeling of een lening onzakelijk is moet plaatsvinden naar het moment van het aangaan van de lening, met dien verstande dat een lening ook onzakelijk kan worden door later onzakelijk handelen van de schuldeiser. De inspecteur stelde zich op het standpunt dat de lening al bij het aangaan onzakelijk was en dat dit door het rentevrij maken in 1998 alleen maar erger was geworden. Omdat vaststond dat sinds verstrekking van de lening de helft van de oorspronkelijke hoofdsom was afgelost en er tot 1998 een zakelijke rente was berekend, was het hof van oordeel dat de inspecteur de onzakelijkheid van de lening niet aannemelijk had gemaakt. De inspecteur maakte evenmin een later onzakelijk handelen van de crediteur aannemelijk waardoor de lening alsnog onzakelijk zou zijn geworden. Gelet op de slechte financiële positie van de moedermaatschappij was afwaardering van de vordering ten laste van de fiscale winst toegestaan.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters