Aanvullende voorwaarde geruisloze inbreng buitenlandse ondernemer

Geplaatst op 15 juni 2012

De totale winst die wordt behaald met het drijven van een onderneming is belast. Ook op de in vermogensbestanddelen van de onderneming aanwezige meerwaarden en op de goodwill van de onderneming rust een belastingclaim. Die claim komt tot uitdrukking op het moment van verkoop van de onderneming. Door gebruik te maken van de faciliteit van de geruisloze inbreng kan een ondernemer zijn onderneming inbrengen in een BV zonder geconfronteerd te worden met belastingheffing ter zake van de inbreng. Ondernemers die deze faciliteit willen gebruiken moeten daartoe een verzoek doen aan de inspecteur. De inspecteur beslist op het verzoek bij beschikking. Onderdeel van die beschikking vormt een aantal (standaard)voorwaarden, waaraan moet worden voldaan.In het geval van een in het buitenland wonende ondernemer stelde de Belastingdienst een aanvullende voorwaarde. Deze aanvullende voorwaarde hield in dat de aanslag inkomstenbelasting van de ondernemer in het jaar van inbreng zou worden verhoogd met een bedrag dat overeenkwam met de aanmerkelijk belangclaim op de aandelen na de inbreng. Voor de verhoging van de aanslag werd in beginsel uitstel van betaling verleend, zonder de verplichting om zekerheid te stellen. De ondernemer was van mening dat het stellen van de aanvullende voorwaarde in strijd was met het gelijkheidsbeginsel, doordat aan buitenlandse belastingplichtigen meer voorwaarden worden gesteld dan aan binnenlandse belastingplichtigen. Hof Arnhem was van oordeel dat het stellen van de extra voorwaarde in strijd was met het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing met Duitsland en met de vrijheid van vestiging zoals die is opgenomen in het EG-verdrag.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters