Aanpassingen kindgebonden budget

Geplaatst op 21 september 2023

Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het kindgebonden budget voor:

  1. Het maximumbedrag voor het eerste kind wordt verhoogd met € 750 per jaar.
  2. Het maximumbedrag voor het tweede en volgende kinderen gaat met € 883 per jaar omhoog.
  3. Het extra kindgebonden budget voor kinderen van 12 tot 18 jaar stijgt met € 400 per jaar.
  4. Het extra kindgebonden budget voor alleenstaande ouders wordt verlaagd met € 619 per jaar.
  5. De inkomensdrempel voor de berekening van een korting op het kindgebonden budget voor ouderparen wordt verlaagd met € 11.111 per jaar.

De aanpassingen van de genoemde (maximum)bedragen in het kindgebonden budget vinden plaats nadat de bedragen van het kindgebonden budget uit 2023 zijn aangepast op grond van eerder beleid en zijn geïndexeerd met de tabelcorrectiefactor. Deze factor bedraagt voor 2024 1,099.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Geplaatst op 24 juni 2011

In het kader van het streven van het kabinet naar het terugdringen van het begrotingstekort ligt er een wetsvoorstel om een aantal bezuinigingen aan te brengen in de regeling van het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen. De door het vorige kabinet ingevoerde verhoging van de bedragen van het kindgebonden budget in 2011 wordt in 2012 ongedaan gemaakt. Daarnaast wordt voorgesteld om in de periode van 2012 tot en met 2015 de indexering van de bedragen in de regeling niet toe te passen. Dat geldt voor de maximale bedragen van de tegemoetkoming, voor de verhoging voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar en voor de inkomensgrens waarboven het kindgebonden budget wordt afgebouwd.
 
In de huidige regeling krijgen ouders voor ieder kind een kindgebonden budget. Dit bedrag per kind neemt af met het aantal kinderen in een gezin. In het voorstel wordt het kindgebonden budget beperkt tot twee kinderen onder de 18 jaar. Het kindgebonden budget voor het eerste kind bedraagt maximaal € 1.011 en € 311 voor het tweede kind. Het maximale bedrag dat een gezin aan kindgebonden budget kan ontvangen bedraagt dan € 1.322. Als de kinderen ouder zijn dan 12 jaar kan het kindgebonden budget, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, worden verhoogd met maximaal twee keer € 296.
 
Het kindgebonden budget neemt af naarmate het inkomen van de ouders stijgt. Met ingang van 2013 wordt er een vermogenstoets ingevoerd. Alleen ouders die een vermogen hebben dat lager is dan het heffingvrije vermogen uit box 3 plus € 80.000 hebben nog aanspraak op het kindgebonden budget. Het heffingvrije vermogen uit box 3 bedraagt in 2011 € 20.785 per persoon. Ouders met een hoger vermogen hebben volgens het kabinet geen inkomensondersteuning nodig.
 
Het kindgebonden budget wordt ambtshalve toegekend als ouders volgens de gegevens van de Sociale Verzekeringsbank recht hebben op kinderbijslag en hun inkomensgegevens bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen, omdat zij in aanmerking komen voor huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kinderopvangtoeslag. Bij de invoering van de vermogenstoets in 2013 zal de Belastingdienst/Toeslagen eind 2012 eenmalig rekening houden met vermogensgegevens van de ouders die al bekend zijn bij de Belastingdienst. Aan ouders met een vermogen boven de vermogensgrens wordt voor 2013 niet automatisch een voorschot verleend.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters